SHIELDS.CZ
HISTORICAL AND FANTASY ESHOP                        
Obchodní podmínky:
   

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitel), kde prodávajícím je provozovatel internetového obchodu - Shields.cz - Martin Calta, se sídlem Kukelská 928, Praha 9, 19800, IČ: 88696880. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Kupní smlouva vzniká momentem zaslání potvrzovacího emailu prodávajícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno i s informací o výši dopravného, případně balného apod. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

2. CENY A STORNO OBJEDNÁVEK
Provozovatel není plátce DPH.
Ceny uvedené na těchto stránkách jsou obecně platné a jsou uvedeny bez nákladů na dopravu.

Ceny akčního a zlevněného zboží platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
Provozovatel si vyhrazuje právo ceny upravit i v případě, že zboží bylo již objednáno a potvrzeno odeslaným emailem, o tom bude nakupující informován. Bez jeho vědomí a svolení se takto změněná objednávka samozřejmě neodesílá.
Dále si provozovatel vyhrazuje objednávku zrušit z důvodu, že zboží třeba již nelze dodat nebo se dodání stalo neekonomické.
Provozovatel neodpovídá za škody způsobené tím, že objednané zboží bylo dodáno pozdě či nebylo dodáno vůbec. Pokud takové zboží již bylo zaplaceno, bude mu celá částka převedena zpět.
Zboží je dopravováno na náklady kupujícího. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinnen otevřít zásilku za přítomnosti dopravce a ujistit se, že nedošlo k poškození či ztrátě zboží - viz níže.
Pokud bude něco v zásilce chybět, či zásilka bude vykradená nebo jinak poškozená, tak ihned sepište protokol, za tyto zásilky neneseme odpovědnost. Je Vaší povinností zboží otevřít na poště. To samé platí i o rozbitém zboží, u kterého si vyžádejte protokol, kterým pak budete nárokovat na poště způsobenou škodu. Reklamační protokol má pro nás vypovídající hodnotu, pokud k jeho sepsání dojde ihned po otevření zboží na poště, nebo při předání. Na reklamační zápisy nárokované později, nebude brán zřetel.


3. PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
Zásilky zasíláme prostřednictvím České pošty. O odeslání zásilky je zákazník informován emailem, kde je uvedeno číslo zásilky pro sledování na internetu (často se stává, že pošta nedá příjemci oznámení o uložení zásilky na poště). V případě nepřevzetí zásilky je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s jejím zasláním. Je možné se pochopitelně domluvit na opětovném zaslání. Pokud máte od nás objednanou zásilku a víte, že budete delší dobu mimo doručovací adresu, prosím sdělte nám tuto informaci nejlépe emailem. Zboží odešleme tak, abychom sladili čas dodání s Vašimi možnostmi a předejdeme tak mnoha nepříjemnostem.

Možnosti zaslání a platby:
- Česká pošta (cenný balík) + platba na účet předem
- Česká pošta (cenný balík) + dobírka
- Osobní převzetí ZDARMA + platba na účet předem (osobní převzetí je možné v Praze 9 u stanice metra B Rajská zahrada - po dohodě).
Ceny za dopravu přes Českou poštu (poštovné a balné) se pohybují podle váhy zboží zpravidla od 69 Kč do 190 Kč


4. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Nákupem v našem internetovém obchodě nic neriskujete. V souladu s občanským zákoníkem a paragrafech o zásilkovém prodeji máte možnost objednané zboží do 14 dnů od data převzetí a bez udání důvodu vrátit. Důvod vrácení nám sdělovat nemusíte, ale v budeme rádi pro zkvalitnění služeb, když nám ten důvod sdělíte.
Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele.
Postup při vráceni zboží do 14 dnů:
1. Před samotným odesláním zboží prosím vyplňte formulář pro vrácení zboží do 14 dnů (www.shields.cz/formular.php). Další možností je zaslání výpovědi kupní smlouvy na email na reklamace@shields.cz, nebo doporučeně poštou na adresu Martin Calta, Kukelská 928, Praha 9, 198 00.
2. Takto vracené zboží prosím zasílejte na adresu: Martin Calta, Kukelská 928, Praha 9, 198 00. Zboží zašlete zpět s veškerou jeho dokumentací a fakturou či dodacím dokladem. Stejně tak přiložte kopii potvrzení od dopravce o převzetí zboží.
Zboží zaslané zpět nikdy nezasílejte na dobírku, zboží takto doručené nebude převzato.
Vrací se kupní cena za zboží a cena za nejlevnější námi nabízenou dopravu zboží. Vrácené zboží musí být schopné dalšího prodeje, tedy nejlépe v původním obalu, nepoužité, nepoškozené a samozřejmě kompletní. Zboží náležitě zabalte a pojistěte. Pokud bude zboží použité či poškozené bude vrácená částka úměrně ponížena.
3. Peníze Vám budou neprodleně vráceny, nejpozději do 14 dnů od převzetí odstoupení od kupní smlouvy.


5. REKLAMAČNÍ ŘÁD
Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců, pokud není u zboží stanoveno jinak. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby vadou výrobku (jako je konstrukce či použité materiály).
Reklamace je vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jejich částí) způsobené jejich používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu. Drobné odchylky od barevných odstínů nebo rozměrů zboží jsou dány rukodělným postupem výroby a považují se za přípustné, není tedy možné je považovat za reklamovatelnou vadu. Všechny zveřejňované údaje o výrobcích jako jsou rozměry, hmotnosti, design apod., plní pouze orientační účel a mohou se z důvodu ruční výroby mírně lišit.
Kupující je povinnen otevřít zásilku při převzetí za přítomnosti dopravce a ujistit se, že nedošlo k poškození či ztrátě zboží - viz níže.
Pokud něco v zásilce bude chybět, či zásilka bude vykradená či poškozená, tak ihned sepište protokol, za tyto zásilky neneseme odpovědnost. Je Vaší povinností zboží otevřít na poště. To samé platí i o rozbitém zboží, u kterého si vyžádejte protokol, kterým pak budete nárokovat na poště způsobenou škodu. Reklamační protokol má pro nás vypovídající hodnotu, pokud k jeho sepsání dojde ihned po otevření zboží na poště. Na reklamační zápisy nárokované později, nebude brán zřetel.


Postup při reklamaci:
1. Zjištěné vady výrobků nám prosím oznamte emailem na reklamace@shields.cz, kde Vám sdělíme další postup.
2. K bezproblémové reklamaci je nezbytné předložit kopii faktury, doklad o zaplacení či dodání zboží.
3. V případě zaslání reklamovaného zboží je důležité kompletní zboží náležitě zabalit (nejlépe původní obal) a zaslat nám ho na sdělenou adresu v emailu spolu s kopií faktury a dokladem o zaplacení či dodání zboží. Reklamované zboží nikdy nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. Tímto nejsou dotčeny zákonem stanovené předpisy týkající se ochrany spotřebitele.
Doba vyřízení reklamace činí maximálně 30 dnů.
Reklamace se vztahují pouze na vady způsobené vadou materiálu, nikoliv běžným opotřebením, hrubou mechanickou silou či jiným neodborným zacházením či neodbornou úpravou.


6. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ing. Martin Calta, IČ: 88696880 jako správce Vašich dat, se sídlem Praha 9, Kukelská 928, PSČ 198 00, níže sumarizuje specifika a šíři, v jaké je nakládáno s osobními údaji nabytými skrze webový portál shields.cz .
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, kontaktní formulář apod.) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou (záruční doba, reklamační řízení, soudní řízení, pro státní instituce dle příslušných zákonů) maximálně 10let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
-požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
-požádat o sdělení, jaká data o kupujícím shromažďujeme,
-požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel upravil či odstranil takto vzniklý stav.
Na splnění kteréhokoli z těchto kroků si vyhrazujeme lhůtu 30 dnů od data podání žádosti.
8. Na celém portálu shields.cz běží, nebo mohou běžet nástroje třetích stran (např. Google Analytics), sloužící k analýze návštěvnosti. Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


7. UKLÁDÁNÍ COOKIES A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
1.Služba eshopu vyžaduje ke své správné funkčnosti (objednávkový formulář, správná funkce v mobilních zařízeních, jazyková mutace…) soubory cookie, které jsou zaslány do zařízení klienta. Pokud si přejete využívat náš portál maximálně anonymně, doporučujeme použít vestavěný anonymní režim ve Vašem prohlížeči.
2.Obchodní sdělení zásadně nerozesíláme. Pokud máte zájem o novinky, slevy a akce sledujte prosím naše stránky. Můžete také zavolat na telefon: +420 604 413 529, kde Vás rádi o všem informujeme.8. KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI. BEZ TOHOTO SOUHLASU NELZE USKUTEČNIT KUPNÍ SMLOUVU.Pokud něčemu v obchodních podmínkách nerozumíte, klidně se nás před nákupem zeptejte. Rádi Vám tyto nejesnosti vysvětlíme.
Položky označené * je nutné vyplnit, pokud chcete dostat odpověď...


Dokumenty:

Formulář pro vrácení zboží do 14 dnů: ZDE
Reklamační formulář: ZDE
Obchodní podmínky platné do 28.02.2017: ZDE
Obchodní podmínky platné do 31.12.2013: ZDE

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 604 413 529

E-mail: Objednávky: objednat@shields.cz
             Dotazy, informace, dodavatelé: info@shields.cz
             Reklamace: reklamace@shields.cz

Fakturační údaje:

Ing. Martin Calta
Kukelská 928, Praha 14, 198 00
(tato adresa slouží jako fakturační, neslouží pro výdej zboží!)
IČ: 88696880
ŽO č.j.: UMCP14-ŽO/12/1018/HOR/3

Nejsme plátci DPH!

 

Co je tu nového:
Nové zboží

Kopí a ratiště ...více zde

Nové zboží

Vlněné a lněné látky ...více zde

Přidáno nové zboží

Bronzový vikinský opasek ...více zde

Nové zboží

Prkénkový vikinský štít ...více zde

Nové zboží

Vosk rovnou od včeliček, svíčky ze včelího vosku, sady na domácí výrobu svíček ...zjisti více

Přidáno nové zboží

Sada křesadlo a pazourek ...více zde ...čti více

Nové zboží

Picí rohy různých velikostí ...čti více


Slevy a akce:
Nabízíme Vám
...


Zlevněné zboží naleznete ZDE


Bazar:
Nabízíme k prodeji...
...


...použité nářadí, tématické knihy, šermířskou výstroj... Více info zde


Obchodní podmínky
Před objednáním prosím přečtěte tyto obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014... čti více


Zajímavé akce
Kam na šemířské akce?

Šermířské burzy, setkání, středověké bitvy, jarmarky, plesy... čti více